Küba Komünist Partisi 8. Kongresi toplanıyor

Küba Komünist Partisi 8. Kongresi’ni önümüzdeki günlerde topluyor. Kongre için uzun bir hazırlık süreci geride bırakıldı. Aralarında KKP Birinci Sekreteri Raúl Castro ve Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in de bulunduğu delegeler, yerelliklerde yapılan örgütsel hazırlık toplantılarında belirlendiler, pek çok metin tartışıldı ve 2016’da yapılan Yedinci Kongre’den bu yana yapılan uygulamalar değerlendirildi. Ülke ve parti Sekizinci Kongre’ye hazır. 

Hazırlık, kamuoyu ile de, özellikle Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin yayın organı olan Granma gazetesi üzerinden paylaşıldı. Granma’da yayınlanan ve Kongre ile ilgili son derece ayrıntılı bilgiler veren makalenin Derneğimiz tarafından yapılan çevirisini paylaşıyoruz. Makale partinin büyük bir özgüven ve açıklıkla sorunlarla yüzleşmeye çalıştığını, gerçekçi değerlendirmeler yaparak partiyi geleceğe hazırladığını, tek tek her bir üyenin siyasi katılımının partinin kolektif iradesi için ne kadar büyük önem taşıdığını gösteriyor. Küba Komünist Partisi, adeta siyaset ve demokrasi dersi veriyor.


İlk delegeler Kongre alanına ulaşıyor.

İYİ İŞLEYİŞ,

GÜÇLÜ İDEOLOJİK NETLİK

VE SORUNLARI ÇÖZMEK

Küba Komünist Partisi’nin Sekizinci Kongresi, ülkedeki ekonomik, politik ve toplumsal sorunların kökenlerini analiz etmek ve partinin rolü ile birlikte gücünü artırma hedefiyle 16 Nisan ile 19 Nisan arasında toplanıyor.

Geçen yıl Aralık ayında yapılan çağrıda belirtildiği gibi, 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Küba Komünist Partisi’nin Sekizinci Kongresi, ülkenin siyasi, ekonomik ve toplumsal yaşamının temel konularını gözden geçirecek. Toplantı, ülkenin kaderi, devrimci sürecin devamlılığı ve sosyalizmin geri döndürülemezliği açısından son derece önemli.

Birkaç aydır parti yönetiminin farklı düzeylerinde, örgüt ve kurum temsilcileri tarafından ifade edilen görüşler bir belgede toplandı. Bu belge, partinin işleyişi, ideolojik faaliyeti ve halkla ilişkisine ilişkin Birinci Konferans tarafından onaylanan hedefleri gözeterek Yedinci Kongre’de alınan kararların yerine getirilmesini değerlendiren komisyonda yer alan delegeler tarafından tartışılacak. Belge, mevcut ve gelecekteki koşullarda örgütlenme çalışmalarını iyileştirme stratejilerini de içermektedir.

Kongrenin içeriği, 2020’de parti birimleri tarafından yürütülen hesap verilebilirlik sürecine ve Covid-19 salgınının yarattığı mevcut durum göz önüne alındığında daha geniş bir değerlendirme yapılmasının imkansızlığı nedeniyle, partinin il yönetim organlarının yanı sıra Genç Komünistler Birliği (UJC) Ulusal Komitesi, yerel kuruluşlar ve İçişleri Bakanlığı ve Devrimci Silahlı Kuvvetler Parti Komiteleri ile yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır.

Salgınla mücadele, ülke yönetiminin, liderlerinin karmaşık durumlarla yüzleşmedeki özverisini, sorumluluğunu, kapasitesini ve yurttaşlarla olan bağlarını güçlendirmiştir.

Koronavirüs, Küba halkının gücünü ve direncini sınamıştır. Küba’nın pandemiyi kontrol altına alması, özellikle hayat kurtarmak söz konusu olduğunda, dayanışma ve hümanizmin her gün uygulandığı tek sistemin sosyalizm olduğunun en açık örneğini sunmaktadır.

Son birkaç yıldır Parti, Birinci Sekreter’in bir önceki Kongre’de sunduğu, ulusal ekonominin gelişimi, barış, birlik ve ideolojik güç mücadelesini tamamlamaya odaklanmıştır.

Bu çalışma, ABD’nin ticari ve mali ablukasının sıkılaştığı, siyasi-ideolojik altüst oluşların arttığı ve epidemiyolojik durumun ağırlaştığı dünya çapında bir ekonomik kriz ile ilişkili zor bir bağlamda yürütülmüştür.

Parti, Altıncı ve Yedinci Kongreler ile Birinci Ulusal Konferansı’nın kararlarını yerine getirmek için çalışma sistemindeki gerekli değişiklikleri yerine getirmiştir. Bu bağlamda belediye komitesi yapısında yer alan ve  birimlerle doğrudan ilgilenen “yönlendirici” görevi kaldırılmıştır, örgütlere bu düzeyde önceliklerini belirleyebilmeleri için daha fazla esneklik imkânı tanınmıştır. Belediye bürolarına ve birinci sekreterlerine tam sorumluluk verilmiştir. 

Günümüzde il ve belediye komiteleri daha güçlüdür ve  üyeleri siyasi süreçlerde, hayati öneme sahip görevlerde daha fazla varlık göstermektedir. Birimlere ve yerelliklere olan ilgi artırılmış, liderlerin bunlarla ilişkisi geliştirilmiş, kendilerine daha büyük bir rol ve sorumluluk verilmiştir. Bu adımın, organların prestijini ve yetkinliğini artırdığı gözlenmiştir. Parti, önümüzdeki dönem tartışmalarda ve geleceğe dönük projeksiyonlar sırasında bu gelişmeleri vurgulamaya devam edecek.

Bu çalışma, son birkaç yılda üye ve parti birimi sayısında önemli bir büyümeye katkıda bulunmuş ve böylece bir önceki kongre sırasında tartışma konusu olan üyelikteki düşüşün tersine çevrilebildiğini göstermiştir.

Parti üyelerinin mücadeleciliğinin ve örnek çalışmalarının güçlendirilmesine dayalı olarak, iş yerlerinde ve toplumda ortaya çıkan sorunları gidermek için yürütülen siyasi süreçler de dikkat çekicidir. Birimler ve yerellikler içinde, çeşitli konuların tartışılması teşvik edilmiştir ve en önemlisi, eylem çeşitliliğine dayalı zorluklara çözümler getirilmiştir.

Yeni üyelerin üçte birinin Genç Komünistler Birliği’nden geldiğini ve bu sayının önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu belirtmek önemlidir. Gençlik örgütü, öğrenciler ve genç işçiler arasında da üye sayısında istikrarlı bir artış gözlenmiştir. Çiftçiler, işçiler ve ekonomide belirleyici olacak diğer sektörlerden katılımın gelecekte partinin büyümesinde esas olacağı görülmektedir.

Kongreye bölge komitelerinde ve yerelliklerde yapılan hazırlıklarla katılım sağlanıyor.

DAHA HIZLI ÇÖZÜMLER GEREKLİ

Bu dönemin değerlendirilmesinde, sonuçları etkileyen süreğen sorunlar tespit edilmiştir. Kongre, yerel komitelerin, genellikle destek ve tavsiye eksikliklerinin bir sonucu olarak, hızlı yanıt gerektiren sorunlar ortaya çıktığında neden kendi inisiyatifleriyle harekete geçemediğini ele alacaktır. Kongre delegeleri, stratejik öneme sahip bazı başlıklarda sistematik ve çeşitlendirilmiş bir ilginin olmayışının nedenlerini araştıracaktır.

Delegeler ayrıca kadroların bireysel performansına ilişkin değerlendirmeler yapacak, daha fazla titizliğe ve daha yüksek beklentilere duyulan ihtiyaç tartışılacaktır. Aynı zamanda, parti yürütme bürolarının genel sekreterlerle yaptığı ve görüş alışverişinde bulunmak ve öğrenmek için bir fırsat niteliği taşıyan toplantıların önemi vurgulanacaktır.

Bu döneme partinin ekonomi üzerine eğilmesi damgasını vurmuştur. Diğer başlıkların yanı sıra, ihracat, ithal ikamesi, gıda üretimi, üretici zincirleri, yatırımlar, parasal yeniden yapılanma partinin yapısının farklı kademelerindeki analiz ve çalışmaların odak noktası olmuştur.

Bu başlıkta bazı ilerlemeler kaydedilse de biçici tavır baskın gelmiştir. Sorunlar ve sorumluların kaynakları yeterince analiz edilmemiş, parti üyeleri ve emekçiler çözüm arayışlarında yeterince yer almamıştır. Bu nedenle kongre, çalışma yerlerindeki üretim hedeflerine ulaşılması ve diğer eksikliklerin karşılanması için gerekli güç ve enerjiyi sağlayamayan, tartışma ve eylemleri göstereyemeyen parti birimleri ile ilgili durumu inceleyecektir.

Delegeler, ekonomik ve üretim konularının, sıklıkla öznellikten kaynaklı zayıflıklar ve çeşitli görevlerin sorumlularından uygun şekilde hesap verilmesinin istenmemesi nedeniyle, yeterince analiz edilmemiş olmasına odaklanacaktır.

Gündemdeki bir diğer konu da, göçmen işçilerle siyasi-ideolojik çalışmaların verimliliğinin nasıl artırılacağı olacaktır. Bu da ülkenin sosyoekonomik yaşamına katkılarını ve katılımlarını teşvik etmeyi ve kendilerinin ve ulusun çıkarlarına uygun olarak yeteneklerinin ve potansiyellerinin tam olarak gelişmesini teşvik etmeyi içermektedir.

Hukuka ve etik davranışlara saygıyı destekleme, talep etme, yolsuzluk ve yasadışı faaliyetlerle mücadele ve bunun yanı sıra bu sektördeki önyargıları ortadan kaldırmak önem arz etmektedir.

Kongre, partinin devlet dışı çalışanlarla olan kalıcı bağını güçlendirmek, tartışmaları, etkileşimi ve endişelere uygun yanıtları teşvik etmek için yapılacak projeksiyonları oluşturacaktır ve parti, gençlik ve sendika çalışmalarından sorumlu olanların kapsamlı bir şekilde hazırlanması gerekliliğini vurgulayacaktır.

Bir sonraki dönemde parti, devlet ve hükümet organlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için kendi yöntem ve kanallarını kullanarak, Küba Cumhuriyet Anayasası’nda belirtildiği gibi Küba toplumunda lider güç olma rolünü pekiştirmeye devam edecektir.

SİPERLERDE İDEOLOJİK GÜCÜ İNŞA ETMEK

Sekizinci Kongre, bugün ve gelecekteki önemi ve etkisi göz önünde bulundurularak, ideolojik konulara da odaklanacaktır.

Parti, devam eden ekonomik dönüşümlerle ilgili bireysel ve kolektif çıkarları dikkate alarak, dayanışmanın korunması ve güçlendirilmesi için vazgeçilmez olan, ülkenin bugünü ve geleceği için hayati önem taşıyan meselelerde yurttaşların katılımını teşvik etmeye devam edecektir.

Son birkaç yıl boyunca, kararların alınmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde kilit rol oynayan nüfusun görüşleri sistematik olarak izlenmiş ve böylece vatandaşlardan daha fazla geri bildirim alınmıştır. Bu, önerilerin değerlendirilmesine ve değiştirilmesine olanak tanımıştır.

Buna benzer şekilde, ten rengine, cinsiyete, cinsel yönelim ve dini inançlara dayalı önyargı ve ayrımcılıkla mücadeleye, bunların nedenleri analiz edilerek ve bunlarla ilgili adımlar atılarak öncelik verilmiştir. Ancak ele almak zorunda olduğumuz, hâlâ ortadan kalkmamış olan kalıntılar ve izler bulunmaktadır.

Ayrıca kongre sırasında, araştırma, tarihsel bilginin yaygınlaştırılması, kahramanımız Jose Marti’nin fikirlerinin ve devrimin tarihsel lideri Fidel Castro’nun mirası ve bu zamanlarda devrim ideolojisinin öğretilmesi ile ilişkileri gözden geçirilecektir.

Kongrenin odak noktalarından bir tanesi, kuşkusuz kültürel kurumların, sanatçı ve aydın örgütlerinin ve sanat üreticileri ile diyaloğun güçlendirilmesi olacaktır. Kültürün, ulusumuza ve sosyalist sistemimize saldırmak için bir silah olarak kullanıldığı bir zamanda, sanat üreticilerinin katkıları ülkenin ve onun ruhsal yaşamının gelişmesi için temel bir öneme sahiptir.

Şu an karşı karşıya olduğumuz en büyük savaşın, fikirler düzleminde olduğuna inanan Parti, internet ve sosyal medyayı ana faaliyet alanı haline getirerek siyasi ve ideolojik yıkımla mücadeleyi düzenli çalışmalarına dahil etmiştir.

Kongre, bütün platformlarda ve bütün iletişim olanakları kullanarak, yaratıcılık ve zeka ile nasıl daha büyük bir etki ortaya konabileceğine odaklanacaktır.

Bu çaba içerisinde, bu platformlarda içerik hazırlanmasında kitlesel medya ve profesyonellerin işlerinin yanında, etkili bir bilgi politikası ve yeterli bir toplumsal iletişim temel bir rol oynamaya devam edecektir.

İletişim, Küba halkının bilgilendirilmesi sürecinde birçok zorluğun bulunduğu bir zamanda hükümetin merkezi dayanaklarından biri ve sosyalist sistemimizi savunmada stratejik bir kaynak olmaya devam etmektedir. Bu süreç son birkaç yıldır kat ettiği gelişmeye rağmen, hâlâ kullanılmayan büyük bir potansiyeli barındırmaktadır.

Bununla birlikte delegeler, bilinçliliği artırma, yolsuzluğu, suç ve sosyal disiplinsizliği ve yasa dışılığı önleme mücadelesi gibi daha sistemli ve özenli bir çabayı gerektiren konular üzerinde dikkatli bir şekilde duracaktır. Bu sorunları çözmede kilit nokta herkesin devrimi zayıflatan ve ona zarar veren herhangi bir davranış karşısında etik ve sorumlu davranışlarına, özellikle de, her parti üyesinin tavizsiz ve devrimci bir şekilde davranmasına dayanmaktadır.

Bu da yaratıcı bir tarz, daha büyük bir dinamizm ile bireysel özellikleri ve ilgi alanlarını dikkate alarak gençliğe yoğunlaştırılmış bir dikkati gerektirmektedir. Sonuç olarak kongre tartışmaları parti, gençlik ve onları temsil eden örgütler ile her seviyede kalıcı bir ilişkiye odaklanacaktır.

Örgüt üyeleri ve Parti’nin desteklemek ve gittikçe daha fazla katılım sağlamak zorunda olduğu FEEM ve FEU (Orta Öğrenim Öğrencileri Federasyonu ve Üniversite Öğrencileri Federasyonu) gibi diğer gençlik örgütleri ile ideolojik ve biçimsel çalışmalarını güçlendirmek için UJC (Genç Komünist Birliği) liderlerinin eğitimi, örgütün iç işleyişi ve üyelerine olan ilgi ilk sıraya konulmalıdır.

 

HALKLA DEVAMLI OLARAK ETKİLEŞİMDE OLMAK

Parti taban örgütleri ile ilişkisinde güncel duruma göre uyarlanmış yöntemleri kullanmaya devam edecektir.

Küba İşçi Federasyonu (CTC) tarafından sendikal harekete ve Ulusal Küçük Çiftçileri Birliği (ANAP) üyelerine ve onların arazide çalışan işçilerine gösterdiği ilgiye dinamizm katmak temel bir zorunluluktur.

Toplum içerisinde Parti Devrimi Savunma Komiteleri ve Küba Kadın Federasyonu’na sürekli dikkat göstermeye öncelik vermiştir. İki örgüt da kendi mükemmel çalışma yöntemlerine devam etmeliler. Görevlerini ve üyelerinin ilgilerini, COVID-19’la, suç ve yasadışılık ile mücadelede yaptıkları gibi günümüze uyarlamalılar.

Bu aşamada gerçekleştirilen olağanüstü faaliyetler arasında, halkın katılımını sağlamak ve gençliğin ilgisini çekmek için düzenlenen halk oturumları, mahalle tartışmaları, görev güçleri ve ilk müdahale ekiplerinin kurulması vardı. Buna rağmen, özellikle önleyici faaliyetler ve sosyal hizmette gereken etkinlik sağlanamamıştır.

Benzer şekilde, Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin geliştirilmesine yönelik çok yönlü programının olumlu sonuçlarına rağmen Parti, vekillerin çalışmalarını ve sorumluluklarını yerine getirdiklerinden emin olmak için kurum ve kadrolarını destekleyerek ve çalışmalarında daha fazla verimlilik talep ederek Meclis’in işlevselliğini geliştirmeye yönelecektir.

Kongre bu ve diğer zorlukları tarihsel bir an duygusu ile ele alacaktır. Bunlar, Parti’nin ülkenin lider gücü olarak rolünün, onun ahlaki otoritesinde, kitleler içindeki etkisinde ve halkın ona olan güveninde yattığını yeniden teyit etmek için özel bir fırsat olacaktır. Şimdi ve gelecekte fikirleri tartışmak ve bağımsız, sosyalist bir ülke inşa etmeye devam etmek için bir fırsat olacaktır.